سفارش تبلیغ
صبا

92/7/4
8:14 صبح

سومین طره با نگاهی به بازار آمد

به قلم: حمید کارگر ، در دسته:

سومین طره با نگاهی به بازار آمد

سومین شماره دوماهنامه "طره"